การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน

     ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียออกไปจากพื้นที่ได้หลายทาง ดังนี้

     - สูญเสียไปกับผลผลิตพืชที่เก็บเกี่ยวออกไป

     - ถูกชะล้างออกไปจากบริเวณรากพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน เช่น ถ้าเกิดฝนตก หนักหลังจากใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินทราย เกษตรกรอาจได้รับประโยชน์จากการใส่ปุ๋ยร้อยละ 10 เท่านั้นเพราะไนโตรเจนละลายไปกับน้ำง่ายมาก

     - สูญหายไปในรูปของก๊าซ เช่น กรณีของไนโตรเจน

     - การตรึง โดยเฉพาะฟอสฟอรัส การตรึงหมายถึงธาตุอาหารพืชถูกดินหรือสารประกอบในดินจับไว้ พืชจึงไม่สามารถดูดธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ซึ่งความเป็น กรด-ด่าง ของดินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตรึงธาตุอาหารพืชในดิน

     - สูญเสียไปกับการชะล้างและพังทลายของดิน พื้นที่ที่มีความลาดเท และมีสภาพโล่งเตียนปราศจากพืชพันธุ์หรือสิ่งปกคลุมหน้าดิน หรือมีการไถพรวนดินเพื่อเตรียมปลูกพืช ถ้าฝนตกหนัก จะเกิดการกัดเซาะผิวดิน ธาตุอาหารพืชในดินย่อมสูญหายไปจากพื้นที่ด้วย