ความรู้เรื่องปุ๋ย

     ปุ๋ย หมายถึง วัตถุหรือสารที่ใส่ลงไปในดิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ธาตุอาหาร ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) เพิ่มเติมแก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงขึ้น ชนิดของปุ๋ยมี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุยอนินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้มาจาก ซากพืช ซากสัตว์ หรือมูลสัตว์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยอนินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือปุ๋ยที่ทำขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม

 ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมีประกอบด้วยธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม(N-P-K)

ปุ๋ยไนโตรเจน(N) ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน ประโยชน์ที่ได้ คือ ทำให้พืชมีสีเขียว และ เติบโตทางกิ่งก้าน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโปรตีน และคลอโรฟิลด์ จึงมีข้อแนะนำว่าควรให้ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของพืช เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนออกดอกออกผล

อาการขาดไนโตรเจน พืชจะมีการเจริญเติบโตช้า แคระแกรน ใบซีดเหลือง โดยเริ่มที่ใบล่างก่อน

แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนมีหลายชนิด เช่น

- แอมโมเนียมซัลเฟต หรือ 21-0-0 มีไนโตรเจน 21%

- ยูเรีย หรือ 46-0-0 มีไนโตรเจน 46%

- แอมโมเนียมคลอไรด์ หรือ 26-0-0 มีไนโตรเจน 26%

ปุ๋ยฟอสฟอรัส(P) ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสประโยชน์ที่ได้ คือช่วยในการสร้างราก เป็นส่วนประกอบของพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์ และ การแบ่งเซล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำของราก เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง เร่งการสุกแก่ การติดดอกออกผล และคุณภาพของเมล็ดและผล

อาการขาดฟอสฟอรัส ต้นพืชแคระแกรน ใบล่างเป็นสีม่วง

แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีหลายชนิด เช่น

- ซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือ 0-20-0 มีฟอสฟอรัส 20%

- ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือ 0-46-0 มีฟอสฟอรัส 46%

- ไดแอมโมเนียมฟอสเฟส หรือ 18-46-0 มีไนโตรเจน 18% ฟอสฟอรัส 46%

ปุ๋ยโพแทสเซี่ยม(K) ให้ธาตุอาหารโพแทสเซี่ยมประโยชน์ที่ได้ ช่วยควบคุมความเต่งของเซล ทำให้ผนังเซลหนาขึ้น ลำต้นแข็งแรงมากขึ้น ลดการหักล้มของพืช เพิ่มความต้านทานต่อโรคแมลง ช่วยควบคุมการคายน้ำของพืช ช่วยทำให้ผลโตรสชาติหวาน เนื้อกรอบ พืชต้องการธาตุอาหารโพแทสเซี่ยม เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิตสูง แต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นเพราะอาจทำให้ต้นพืชแคระแกรนได้

อาการขาดโพแทสเซี่ยม จะมีอาการขอบใบไหม้ โดยจะเริ่มแสดงอาการใบล่างก่อน

แม่ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมที่ใช้มีหลายชนิด เช่น

- โพแทสเซี่ยมคลอไรด์ หรือ 0-0-60 มีโพแทสเซี่ยม 60%

- โพแทสเซี่ยมซัลเฟต หรือ 0-0-50 มีโพแทสเซี่ยม 50%

- โพแทสเซี่ยมไนเตรด หรือ 13-0-46 มีไนโตรเจน 13% โพแทสเซี่ยม 46%